Årsmötet 2018

Protokoll fört vid Göinge Släkt och Hembygdsforskarförenings årsmöte den 24 februari 2018 på Senioren i Hässleholm.

32 personer var närvarande vid årsmötet.


§ 1 Ordförande Karin Pallbo hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Till att leda årsmötet valdes Per-Åke Fredriksson.

§ 3 Till att föra protokoll vid årsmötet valdes Åke Boström

§ 4 Till att justera mötets protokoll valdes Kjell Pallbo och Svante Bengtsson.

§ 5 Att mötet blivit behörigt utlyst godkändes.

§ 6 Föreslagen dagordning godkändes.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017 som distribuerats tillsammans med Gydhingen 2018 1A gicks igenom av ordföranden och

      godkändes av mötet.

§ 8 Revisorernas berättelse, undertecknad av Evert Johansson och Gert Johnsson, föredrogs av Gert Jonsson. I enlighet med revisorernas förslag                     

      beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 och balansräkningen godkändes.


§ 9 Karin Pallbo omvaldes till ordförande under ett år i enlighet med valberedningens förslag.


§ 10 I enlighet med valberedningens förslag på styrelseledamöter för två år blev det omval av Lars-Erik Josefsson, Torgny Nilsson och Åke Boström.

       Vanja Johnsson, Mona Boström och Marianne Toft kvarstår som styrelseledamöter under ytterligare ett år.

       Som styrelsesuppleant för två år i enlighet med valberedningens förslag omvaldes Tore Robertsson.

       Krister Evertsson hade avsagt sig uppdraget som styrelsesuppleant med ett år kvar. Som ersättare för ett år valdes Per-Åke Fredriksson.


§ 11 Som revisorer valdes Evert Johansson och Gert Johnsson med Ulf Nilsson som revisorssuppleant för ett år.


§ 12 Annica Sankilampi och Ingela Nilsson omvaldes som valberedning under ett år.


§ 13 Styrelsens förslag avseende oförändrad medlemsavgift för 2019 på 160 kr per person och 40 kr för familjemedlem godkändes av mötet.


§ 14 Under § 17 i våra stadgar anges att vår förening skall vara medlem i Skånes Genealogiska Förbund. Då Skånes Genealogiska förbund nu har ändrat 

        namn till Skånes Släktforskarförbund, förkortat till SkSF förslog styrelsen att vi skall införa namnändringen i våra stadgar, vilket godkändes av årsmötet.   

        Ändringen godkändes även under årsmötet 2017 varför ändringen nu skall införas i stadgarna.


§ 15 Vid Skånes Släktforskarförbunds årsmöte i Eslöv den 8 april kan föreningen representeras av 5 ombud. Föregående år kunde vi representeras av sju

        ombud och Torgny Nilsson förklarade minskningen med att det totala antalet ombud vid årsmötet har minskats från 60 till 40. Mötet beslutade att

        styrelsen skall utse ombud. Intresserade uppmanades att vända sig till styrelsen.


§ 16 Mötet beslutade att ombud till Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma den 1-2 september 2018 i Växjö skall utses av styrelsen.


§ 17 Mötet beslutade att ersättningen till styrelsen även i fortsättningen endast skall bestå av resersättning.


§ 18 Övriga ärende.


        Ordföranden frågade deltagarna i mötet om den fanns intresse för en introduktion om DNA som hjälp i släktforskningen och testning. Endast en

        deltagare visade intresse, vilket kan bero på okunskap om ämnet. Niklas Herzman erbjöd sig då att göra en kortare information i sitt föredrag efter

        årsmötesförhandlingarna.


        Erik Lindgren föreslog att föreningen vid tillfälle skall informera om vilka uppgifter som finns i SVAR och hur man når uppgifterna. Önskemålet kommer   

        att diskuteras i styrelsen.


§ 1 Mötets ordförande Per-Åke Fredriksson tackade för förtroendet att få leda årsmötet och överlämnade därefter ordet till föreningens ordförande Karin

      Pallbo.


§ 20 Ordförande Karin Pallbo tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat och bjöd in till fika och efterföljande föredrag av Niklas

        Herzman avseende ArkivDigital.       Hässleholm 2018-02-24……………………..         ……………………….                  ………………………               ………………………


Åke Boström             Per-Åke Fredriksson            Svante Bengtsson          Kjell Pallbo

Sekreterare               Ordförande                            Justeras                          Justeras