Årsmötet 2019

Protokoll fört vid Göinge Släkt och Hembygdsforskarförenings årsmöte den 2 mars 2019 på Senioren i Hässleholm.     26 personer var närvarande vid årsmötet.


§ 1 Ordförande Karin Pallbo hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Till att leda årsmötet valdes Per-Åke Fredriksson.

§ 3 Till att föra protokoll vid årsmötet valdes Åke Boström

§ 4 Till att justera mötets protokoll valdes Marianne Toft och Ingela Nilsson.

§ 5 Att mötet blivit behörigt utlyst godkändes.

§ 6 Föreslagen dagordning godkändes.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018 som distribuerats tillsammans med Gydhingen 2019 1A gicks igenom av ordföranden och          godkändes av mötet.


     Mötesordföranden meddelade att antalet medlemmar var detsamma vid utgången av 2018 som vid ingången av 2018.


     Mötesordföranden föredrog den ekonomiska berättelsen vilken godkändes av mötet. Resultatet för 2018 var en förlust på 6 612,67 kr.


§ 8 Revisorernas berättelse, undertecknad av Evert Johansson och Gert Johnsson, föredrogs av Gert Jonsson. I enlighet med revisorernas förslag     

      beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 och balansräkningen godkändes.


§ 9 Karin Pallbo omvaldes till ordförande under ett år i enlighet med valberedningens förslag.


§ 10 I enlighet med valberedningens förslag på styrelseledamöter för två år blev det omval av Wanja Johnsson, Mona Boström och Marianne Toft.

        Lars-Erik Josefsson, Torgny Nilsson och Åke Boström kvarstår som styrelseledamöter under ytterligare ett år

        Som styrelsesuppleant för två år i enlighet med valberedningens förslag omvaldes Per-Åke Fredriksson.

        Tore Robertsson kvarstår som styrelsesuppleant under ytterligare ett år.


§ 11 Som revisorer omvaldes Evert Johansson och Gert Johnsson med Ulf Nilsson som revisorssuppleant för ett år.


§ 12 Ingela Nilsson omvaldes i valberedning under ett år. Mötet gav styrelsen i uppdrag att utse ytterligare ledamöter i valberedningen.


§ 13 Styrelsens förslag avseende oförändrad medlemsavgift för 2020 på 160 kr per person och 40 kr för familjemedlem godkändes av mötet.


        Mötesordföranden informerade om att medlemsavgiften förmodligen måste höjas för 2021 beroende på ökande avgifter till Sveriges Släktforskarförbund och till Skånes Släktforskarförbund


§ 14 Vid Skånes Släktforskarförbunds årsmöte i Lund den 30 mars kan föreningen representeras av fem ombud.

        Mötesordföranden uppmanade intresserad att anmäla sig, utan resultat, varför mötet beslutade att styrelsen utser ombuden.


§ 15 Mötet beslutade att ombud till Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma den 24-25 augusti 2019 i Borås skall vara föreningens ordförande och att     

        ersättare utses av styrelsen..


§ 16 Mötet beslutade att ersättningen till styrelsen även i fortsättningen endast skall bestå av resersättning.


§ 17 Övriga ärende.

        Mötesordförande informerade om vårens program som finns på vår hemsida och innefattar:


        Jourhavande släktforskare på biblioteken i Hässleholm, Osby, Broby, Lönsboda; Sösdala och Tyringe.


         DNA-café anordnas den 24 mars då det finns möjlighet att topsa sig och få hjälp med att utnyttja resultaten av DNA analysen.


         Släktforskarvecka i Skåne 2019 då vi har ett arrangemang den 4 juli.


         En medlem frågade hur redaktionen för Gydhingen utsågs.

         Svaret är att redaktionen för Gydhingen utses av styrelsen och idag endast består av Lars-Erik Josefsson.

         Fråganden ifrågasatte om denna organisation med endast en person inte är sårbar.


§ 18 Mötets ordförande Per-Åke Fredriksson tackade för förtroendet att få leda årsmötet och överlämnade därefter ordet till föreningens ordförande Karin 

        Pallbo.


§ 19 Ordförande Karin Pallbo tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat och bjöd in till fika och efterföljande filmvisning av Bengt   

        Grewins film ”Ett alldeles ovanligt vanligt liv”.


Hässleholm 2019-03-02……………………..         …………………………..             ………………………         ………………………


Åke Boström             Per-Åke Fredriksson           Marianne Toft          Ingela Nilsson

Sekreterare               Ordförande                          Justeras                     Justeras


Efter årsmötesförhandlingarna serverade Siv Fredriksson och Gunilla Jönsson kaffe och frallebullar till årsmötesdeltagarna. När fikan var avklarad hälsades Bengt Grewin välkommen för att visa en film som han spelat in. Bengt hade intervjuat sin mormor vid 102 års ålder om hennes uppväxt. Vid varje tillfälle som mormor berättade om hade Bengt lyckats hitta bilder som han hade klippt in i filmen. En mycket gripande och fin film.

Du kan klicka in på Bengts hemsida för att se ett litet inslag. KLICKA HÄR